KÖPVILLKOR

Betalning

Du kan välja mellan flera säkra betalningsalternativ; Bankgiro, Överföring till bankkonto, Swish, eller avbetalning via vår samarbetspartner Wasa Kredit. Alla priser är i svenska kronor och inklusive moms (25%). 

 

Frakt 

Fordonen kan hämtas komplett monterade och fulladdade i vår butik i Taberg, naturligtvis kostnadsfritt. Tillgängliga alternativ för hemleverans visas i vår webbutik. Vid hemleverans ingår avlastning vid tomtgräns under kontorstid. En avisering ingår i fraktpriset. Om köparen ej tar emot godset vid överenskommen tidpunkt debiteras faktiska kostnader för ny utkörning. Reservdelsfrakt kostar från 95 kr inom Sverige.

 

Ångerrätt - gäller vid distansköp (ej köp i butik)

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock senast 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen måste produkten vara oanvänd och befinna sig i exakt samma skick som den var när du mottog den. Kontakta oss så att vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på köparens bekostnad. Distansavtalslagen ger ej köparen rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra anvisningar. Om varan skadas under returtransport p.g.a. otillräcklig emballering faktureras köparen för reparation av varan. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, godkännes ändå i vissa fall återköp.

 

Garanti - Förlängd maskinskadeförsäkring 

På Bilhuset i Taberg vill vi ge dig möjligheten till ett riktigt tryggt ägande av ditt nya fordon. Vi ger därför en omfattande trygghet i 3 år/3000 mil, det som först inträffar. Under första året gäller en garanti, som omfattar funktionsfel (omfattar även batteri). Under andra och tredje året gäller en förlängd maskinskadeförsäkring, med en självrisk på 2900 kr per skada (omfattar ej batteri).

För att garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen ska gälla måste fordonets serviceplan följas. Serviceplanen finns i fordonets instruktionsbok. För att garantin skall gälla ska servicen utföras fackmannamässigt av en moped- eller MC-verkstad eller annan verkstadskunnig person. Endast originaldelar skall användas. Garanti- och maskinskadereparationer ska utföras av Bilhuset i Taberg om inget annat är överenskommet med oss. Köparen ska i dessa fall utan ersättning inställa fordonet i Taberg. I vissa fall kan vi skicka reservdelar direkt till er där ni själv utför reparationen. Reparation som påbörjas utan godkännande av oss sker på köparens bekostnad. 

Garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen täcker inte fel/skada som uppkommit p.g.a. stöld, brand, olycka, handhavandefel, oaktsamhet, modifiering, trimning eller bristfällig/felaktigt utförd service. Den täcker heller inte förslitningsdelar (såsom däck, bromsdelar och lampor), normal kapacitetsminskning av batteriet, karosseriplast eller korrosion. 

 

Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

 

Övrigt 

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med detsamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.  

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol. 

Bilhuset i Taberg äger inget produktansvar, och svarar ej för direkta eller indirekta skador eller kostnader i samband med brukande av produkten. All användning sker på användarens egen risk. En manual på svenska medföljer.

Genom din beställning ger du ditt samtycke till att ditt namn och personuppgifter sparas hos oss. Bilhuset i Taberg förmedlar aldrig dessa uppgifter vidare.  

Vi förbehåller oss rätten att annullera order med ej levererbar vara. Naturligtvis sker då återbetalning av ev. förskottsbetalning. 

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

 

190218

 

Totalsumma:
    Till kassan