KÖPVILLKOR

Betalning

Du kan välja mellan flera säkra betalningsalternativ; Bankgiro, Överföring till bankkonto, Swish, eller avbetalning via våra samarbetspartners MyMoney/Wasa Kredit. Alla priser är i svenska kronor och inklusive moms (25%). 

 

Frakt 

Fordonen kan hämtas komplett monterade och fulladdade i vår butik i Taberg, naturligtvis kostnadsfritt. Tillgängliga alternativ för hemleverans visas i vår webbutik. Vid hemleverans ingår avlastning vid tomtgräns under kontorstid. En avisering ingår i fraktpriset. Om köparen ej tar emot godset vid överenskommen tidpunkt debiteras faktiska kostnader för ny utkörning. 

 

Ångerrätt - gäller vid distansköp (ej köp i butik)

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock senast 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen måste produkten vara oanvänd och befinna sig i exakt samma skick som den var när du mottog den. Kontakta oss så att vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på köparens bekostnad. Distansavtalslagen ger ej köparen rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra anvisningar. Om varan skadas under returtransport p.g.a. otillräcklig emballering faktureras köparen för reparation av varan. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, godkännes ändå i vissa fall återköp.

 

Garanti - Förlängd maskinskadeförsäkring 

På Bilhuset i Taberg vill vi ge dig möjligheten till ett riktigt tryggt ägande av ditt nya fordon. Vi ger därför en omfattande trygghet i 3 år - utan kilometergräns. Under första året gäller en garanti, som omfattar funktionsfel (omfattar även batteri). Under andra och tredje året gäller en förlängd maskinskadeförsäkring, med en självrisk på 2900 kr per skada (omfattar ej batteri).

För att garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen ska gälla måste fordonets serviceplan följas. Serviceplanen finns i fordonets instruktionsbok. För att garantin skall gälla ska servicen utföras fackmannamässigt av en moped- eller MC-verkstad eller annan verkstadskunnig person. Endast originaldelar skall användas. Garanti- och maskinskadereparationer ska utföras av Bilhuset i Taberg om inget annat är överenskommet med oss. I vissa fall kan vi skicka reservdelar direkt till er där ni själv utför reparationen. Reparation som påbörjas utan godkännande av oss sker på köparens bekostnad. 

Garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen täcker inte fel/skada som uppkommit p.g.a. stöld, brand, olycka, handhavandefel, oaktsamhet, modifiering, trimning eller bristfällig/felaktigt utförd service. Den täcker heller inte förslitningsdelar (såsom däck, bromsdelar och lampor), normal kapacitetsminskning av batteriet, karosseriplast, korrosion eller intrimnings-/ justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service.

 

Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

 

Övrigt 

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med detsamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.  

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol. 

Bilhuset i Taberg äger inget produktansvar, och svarar ej för direkta eller indirekta skador eller kostnader i samband med brukande av produkten. All användning sker på användarens egen risk. En manual på svenska medföljer.

Genom din beställning ger du ditt samtycke till att ditt namn och personuppgifter sparas hos oss. Bilhuset i Taberg förmedlar aldrig dessa uppgifter vidare.  

Vi förbehåller oss rätten att annullera order med ej levererbar vara. Naturligtvis sker då återbetalning av ev. förskottsbetalning. 

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

 

 

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med den här Integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande GDPR.

Vi vill alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter du läst denna policy är du såklart välkommen att kontakta oss

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Bilhuset i Taberg AB, organisationsnummer 556842–2702 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss när du handlar, är i kontakt med eller besöker oss hos Bilhusetitaberg.se 

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi på Bilhuset i Taberg samlar in olika personuppgifter om dig när du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, skickar in frågor via vårt kontaktformulär eller kontaktar oss.

Exempel på personuppgifter vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

-  Namn
-  Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
-  Personnummer
-  Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
-  Betalningshistorik
-  Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
-  Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som sajtbesökaren använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
-  Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
-  IP-adress
-  Ärenderelaterad korrespondens, t.ex. de personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Bilhuset i Taberg AB behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifter, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

Personuppgifter som samlas in från annan källa
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. Nedan uppgifter kan vi komma att samla in från tredje part:
- Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
- Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

 Hur länge behåller vi dina personuppgifter
Bilhuset i Taberg AB behåller personuppgifter så länge som det är för de ändamål som anges i den nödvändiga sekretesspolicy, om inte den lagstiftande skyldighet att bevara personuppgifter längre (till exempel en särskild lagstiftning, redovisnings skyldigheter eller relaterade till rapporteringsskyldigheter ansvar och skyldigheter) eller om ditt företag behöver information om inrättandet, motion eller ett rättsligt anspråk för försvara rättsliga anspråk.

Tiden vi sparar uppgifterna varierar beroende på personuppgifterna, beroende på syftet med den särskilda personuppgiftergruppen. Bilhuset i Taberg kan använda enligt villkoren i lagstiftningen i registrerade personuppgifter för att kommunicera i kundrelationen, eller om du har gett dina kontaktuppgifter, till exempel i samband med tävling eller vid feedback, eller prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev. Personuppgifter kommer att behandlas under hela kundrelationen och avtalsförhållandet samt tidsperioden efter uppsägning av kunden och avtalsförhållandet.

Information om kundidentifiering upprätthålls under den lagstadgade perioden. När personuppgifter inte längre krävs enligt definitionen ovan raderas data inom rimlig tid.

Profilering
För vissa ändamål segmenterar vi data utifrån utvalda uppgifter från våra kunders köp. Det innebär att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder, kön och postadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra kunder.

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1. Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (D v s information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Bilhuset i Taberg AB har gjort och det saknas berättigat intresse för Bilhuset i Taberg AB som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Bilhuset i Taberg AB omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från dig när du var under 13 år i samband mer erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:

 • Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Berättigat intresse:

 • Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.


Vi skyddar dina personuppgifter
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Cookies

Genom att använda Bilhusetitaberg.se accepterar du att vi använder cookies i enlighet med den praxis som beskrivs här. Om du inte accepterar cookies kan du antingen sluta använda Bilhusetitaberg.se -webbplatsen eller blockera cookies från Internet-inställningar.

Kakor är små textfiler som lagras till exempel på en användares dator eller mobilenhet när en webbplats används. Cookies är helt anonyma och innehåller inga personliga uppgifter. Cookies kan inte läsa data från din dator eller mobilenhet. Vi använder följande cookies:

 • Google Analytics tracking

Du kanske vill ta bort alla cookies efter sessionen från webbläsarens inställningar.

Cookies används

 • för att förbättra användarupplevelsen
 • plats spårning
 • att mäta annonseringens effektivitet
 • riktade mot annonsering

2021-11-10

 

 

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen